Regulamin

Regulamin sklepu

I. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy Sandomierskiesmaki.pl, prowadzony jest przez Megawita Maciej Małkiewicz z siedzibą w Drygulec 3 27-532 Wojciechowice nip 8641788150,zarejestrowany w wpisie do ewidencji  w gminie Wojciechowice
1. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację regulaminu. Akceptacji regulaminu Klient dokonuje przed dokonaniem zakupu zaznaczając odpowiednie  pole w formularzu rejestracyjnym.

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacji

II. DEFINICJE

Użytym w dalszej części regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:
1. Sprzedawca – Megawita Maciej Małkiewicz
2. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta przez  Megawita Maciej Małkiewicz a klientem sklepu internetowego za pośrednictwem strony internetowej ewarzywniak.pl , w trybie określonym w niniejszym regulaminie.
3.Klient – każda osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych lub osobowość prawną w przypadku osób prawnych, dokonała rejestracji i odwiedza stronę internetową w celu dokonania towarów w sklepie internetowym
4. Dostawa – dostarczenie Klientowi przez ewarzywniak.pl zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia przez Megawita Maciej Małkiewicz  na podstawie umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego lub przy wykorzystaniu usług firmy zewnętrznej.
5. Hasło – ustalony przez Klienta ciąg znaków ,wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
6. Login – ustalone przez Klienta indywidualizujące go oznaczenie, wymagane wraz z hasłem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
7. Obszar dostawy – Obszar dostawy  obejmujący obręb  miasta Sandomierz

III. WYMAGANIA SPRZĘTOWE

W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym, Klient powinien mieć do dyspozycji:
1. Komputer lub urządzenie przenośne podłączone do sieci Internet.
2. Łącze internetowe
3. Przeglądarkę internetową zgodną z MS Internet Explorer 7.0 lub nowszą z uruchomioną obsługą Java Script.
4.Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

IV. ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia można składać 24 godziny na całą dobę przez cały rok.
2. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do soboty w godz.7.00-19.00 i w soboty w godz.7.00-14.00. Zamówienia złożone po godzinie 20.00 jednego dnia dostarczane będą w dniu następnym w czasie realizacji dostaw w godzinach wcześniej ustalonych. ewarzyniak.pl  zastrzega sobie prawo do zawieszenia zamówienia w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy. Każdorazowo informacja o zawieszeniu realizacji publikowana będzie na stronie sklepu.
3. Do składania zamówień wymagane jest zarejestrowanie. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez ewarzywniak  jako sprzedawcy niezbędnych danych do realizacji zamówienia.
4. Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia w obecności pracownika dostarczającego zamówienie czy towar spełnia specyfikacje zamówienia.
5. Zdjęcia przedstawiające warzywa i owoce są przykładowe i jako takie mogą się różnic wyglądem od dostarczonych, jednakże dostarczony towar będzie najwyższej  świeżości a każdorazowe stwierdzenie przy dostawie niezgodności będzie podstawą do reklamacji.
a) Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
b) Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy za pośrednictwem ewarzyniak.pl .Po złożeniu zamówienia ewarzyniak.pl  przystępuje do realizacji zamówienia potwierdzając jego prawidłowość wiadomością wysłaną na e-mail podany podczas rejestracji lub kontaktem telefonicznym. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty w imieniu sprzedawcy przez  ewarzyniak.pl
7. Zamówienia dla poprawnego wyglądu i przez wzgląd na utrzymanie świeżości pakowane będą w pudełka kartonowe, torby papierowe ew. torby plastykowe.
8. Za koszt dostawy rozumie się opłatę wliczoną do rachunku wynikającą z dostawy towaru do Klienta zgodnie z cennikiem:

25 zloty za każda pojedyncza przesyłkę

9. Oferta cenowa przeznaczona jest dla Klientów detalicznych, zakupy hurtowe i składanie zamówień hurtowych realizowane jest po wcześniejszym uzgodnieniu warunków współpracy.

V. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
  Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI. FORMY PŁATNOŚĆ

Klienci mogą korzystać z następujących form płatności:
1. Płatność gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość zamówienia nie przekracza 500zł
2. Płatność przelewem na konto przy zamówieniu towarów, których wartość brutto przekracza 500zł

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe Klientów wymagane podczas rejestracji w serwisie są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi Klientów i realizacji zamówień w sklepie internetowym.
Rejestrując się na stronie sklepu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i adresowych dla potrzeb obsługi zawartej umowy sprzedaży oraz w celu realizacji zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).
Dane personalne Klientów nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom gospodarczym.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku ( Dz.U. nr 22 poz.271 z póz.zm. ).

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/